KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przedstawiamy Państwu podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
Administratorem Państwa danych jest CZTERY STRONY ZMIAN ANNA SZCZEPANEK z siedzibą w Krakowie, Os. Stalowe 2/60 31-920 Kraków, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6762241780, REGON: 123230160. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych można się skontaktować w następujący sposób:

 • elektronicznie na adres e-mail: ania@4sz.pl
 • pisemnie pod adres: CZTERY STRONY ZMIAN ANNA SZCZEPANEK, Os. Stalowe 2/60, 31-920 Kraków

CZTERY STRONY ZMIAN ANNA SZCZEPANEK przetwarza Państwa dane w następujących celach:

 • zawarcia i realizacji umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO);
 • marketingu i promocji usług CZTERY STRONY ZMIAN ANNA SZCZEPANEK (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a i f RODO);
 • archiwalnych,
 • ewentualnego dochodzenia należności,(podstawa prawna przetwarzania danych w tych celach: art. 6 ust 1 lit. f RODO- prawnie uzasadniony interes administratora).
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa, w tym do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przez okres 10 lat.
  W przypadku przetwarzania w celu marketingowym na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO) do momentu wycofania przez Państwa takiej zgody.
  Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez CZTERY STRONY ZMIAN ANNA SZCZEPANEK następującym kategoriom odbiorców:

 • podmiotom uprawnionym do tego na mocy przepisów powszechnie obowiązujących;
 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu CZTERY STRONY ZMIAN ANNA SZCZEPANEK oraz podmiotom, które przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami CZTERY STRONY ZMIAN ANNA SZCZEPANEK.

CZTERY STRONY ZMIAN ANNA SZCZEPANEK informuje, że przysługują Państwu następujące prawa:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO,
 • sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych (art. 16 RODO),
 • usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania danych ( tzn. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku ) w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będziemy już mogli przetwarzać Państwa danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na zasadach określonych w art. 20 RODO, co oznacza iż mają Państwo prawo żądać, by Państwa dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.

Podanie danych do celów zawarcia i realizacji umowy z CZTERY STRONY ZMIAN ANNA SZCZEPANEK mam charakter dobrowolny, jakkolwiek konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji umowy.

Decydując się na wypełnienie formularza kontaktowego lub formularza newslettera, osoba wypełniająca oświadcza, że:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

 • Potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszej klauzuli informacyjnej.
 • Wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej przesyłanej przez Cztery Strony Zmian Anna Szczepanek za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
 • Wyraża zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w oparciu o przepisy art. 172. Ustawy Prawa Telekomunikacyjnego.